top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
 

1. Deze algemene voorwaarden gelden boven alle andere voorwaarden behoudens

uitdrukkelijk anders werd overeengekomen en contractueel door Flanders Quadshop

vastgelegd. De klant aanvaardt uitdrukkelijk deze voorwaarden.
 

2. Elke betwisting van een factuur moet, binnen 3 dagen na ontvangst van de factuur,

aangetekend aan Flanders Quadshop worden overgemaakt om ontvankelijk te zijn.

Zoniet wordt de factuur beschouwd als zijnde aanvaardt door de klant. Betwiste

facturen dienen niettemin betaald worden.
 

3. Al de facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk

bevestigd tussen Flanders Quadshop en de klant.
 

4. Bij niet stipte betaling van een factuur heeft Flanders Quadshop van rechtswege en

zonder in gebrekestelling recht op een schadevergoeding van 20% op het totale

factuurbedrag met een minimum van 250 euro, evenals een intrest van 3% per

begonnen maand op het factuurbedrag, onverminderd de plicht van de klant de

gerechtskosten, hierin begrepen rechtsplegingvergoedingen en de uitvoeringskosten

te betalen.
 

5. Bij verbreking van de overeenkomst door de klant voor het einde van de opdracht

blijft deze het totale bedrag verschuldigd tenzij de verbreking met wederzijdse

toestemming tot stand komt en schriftelijk wordt betekend.
 

6. Alle geleverde prestaties en diensten blijven de intellectuele eigendom van Flanders

Quadshop tot de volledige betaling van de betreffende factuur, interest en

vermeerdering.
 

7. Betaling van de factuur geld als ontlasting voor de prestaties en handelingen van

Flanders Quadshop die deze factuur zijn vooraf gegaan.
 

8. Alle onderdelen, diensten, tekeningen of informatie blijven eigendom van Flanders

Quadshop zolang aan de betalingsvoorwaarden niet werden voldaan. Flanders

Quadshop heeft hierbij het recht om alles in bewaring te nemen zolang de

voorwaarden niet zijn voldaan, en dit zonder enige tegemoetkoming of in

gebrekestelling.
 

9. Bij enige betwisting zijn enkel de rechtbanken van Kortrijk Bevoegd.

bottom of page